FOA Århus Seniorklub

Et godt tilbud til dig der har forladt arbejdsmarkedet

Love for FOA Århus Seniorklub

Klublovene for FOA Århus Seniorklub er godkendt på generalforsamlingen d. 31. maj 2011.

Generalforsamlingen vil blive annonceret under Arranagementer og i kvartalsbladet i god tid. Indtil da kan du læse du nuværende klublove.

§ 1 Klubbens navn

stk. 1.
Klubbens navn er ”FOA Århus Seniorklub” under FOA Århus.

Stk. 2.
Klubben skal overholde FOA Århus’ og forbundets love og bestemmelser. Foretager klubben sig noget, der strider mod disses interesser og love, skal det fremlægges for FOA Århus, som tager stilling til sagen.

§ 2 Formål

Stk. 1.
Klubben gør en indsats for at samle efterlønsmodtagere, førtids- og alderspensionister, som er medlemmer af FOA Århus. Klubben medvirker til at løse opgaver i forhold til medlemmer efter regler, fastsat af FOA Århus. Klubben styrker sammenholdet og virker for medlemmernes fælles interesser; politisk, socialt og kulturelt.

Stk. 2.
Alle der er efterlønsmodtagere, førtids- og alderspensionister i FOA Århus afdeling, kan være medlemmer af klubben. Det er muligt at være medlem af flere klubber.


§ 3 Kontingent

Stk. 1. Klubkontingent
Klubkontingentet er 120 kr. pr. år.

Kontingentet opkræves på følgende måde:

●Efterlønsmodtagere opkræves 10 kr. i klubkontingent pr. måned. Kontingentet opkræves
af FOA Århus
●Førtidspensionister og alderspensionister opkræves 120 kr. én gang om året i januar måned. Kontingentet opkræves af FOA Århus

Stk. 2. Ændring af kontingent
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Kontingentet kan først få virkning pr. 1. januar i det efterfølgende år.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Myndighed
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Klublove for FOA Århus Seniorklub – godkendt på generalforsamlingen 31. maj 2011 2

Stk. 2. Indkaldelse
Klubbestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 30 dages varsel før afholdelse, ved annoncering og/eller skriftlig indkaldelse. Generalforsamlingen afholdes i 1. kvartal. Indkaldelsen skal tilgå FOA Århus samtidig med, at medlemmerne indkaldes.

Stk. 3. Dagsorden
Dagsordenen skal bekendtgøres ved indkaldelsen. Dagsordenen skal mindst indholde:
• Valg af dirigent
• Beretning
• Regnskab
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelse

Stk. 4. Beretning og regnskab
Formanden aflægger beretning for det udførte arbejde i det forløbne år.
Kassereren fremlægger skriftligt det reviderede regnskab til godkendelse.

Stk. 5. Forslag
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6. Valgbarhed
Generalforsamlingen vælger 1 formand, 1 kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 bilagskontrollanter.

Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 bilagskontrollantsuppleanter.

Bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleanter må ikke være medlem af bestyrelsen eller være bestyrelsessuppleanter.

Alle valg til bestyrelsen sker blandt klubbens medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

§ 5 Valg af klubbestyrelse

Stk. 1. Valg
Formanden og den mindste del af bestyrelsen vælges for 2 år i ulige år.

Kassereren og den største del af bestyrelsen vælges for 2 år i lige år.

Bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år, forskudt for hinanden.

Bilagskontrollanter og billagskontrollantsuppleanter vælges for 2 år, forskudt for hinanden.

Stk. 2. Valghandling
Valgene foregår ved almindelig stemmeflertal og kan foretages skriftligt.

Stk. 3. Oplysning til FOA Århus
Oversigt over bestyrelsen, referat fra generalforsamlingen samt revideret regnskab tilsendes FOA Århus senest 1 måned efter generalforsamlingen.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Indkaldelse
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når klubbens bestyrelse finder det nødvendigt eller når mindst 10% af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Mindst 2/3 af de pågældende medlemmer skal give fremmøde på den ekstraordinære generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling kan der ikke behandles andre spørgsmål end de på dagsordenen anførte.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 4 dages varsel og skal afholdes senest 14 dage efter indkaldelsen.

§ 7 Klubbens regnskab

Stk. 1. Regnskab
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens regnskab.

Kassereren fremlægger regnskab og viser kontoudskrift af bankindestående på bestyrelsesmøderne.

Stk. 2. Anvisning af bilag
Formanden eller kassereren kan underskrive bilag og kan hæve af klubbens midler.

§ 8 Klubbens møder

Stk. 1. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder mindst 4 bestyrelsesmøder pr. år.

Stk. 2. Medlemsmøder
Der tilstræbes at holde mindst 4 medlemsmøder pr. år.

Stk. 3. Aktiviteter
Klubbestyrelsen kan arrangere politiske, kulturelle og sociale aktiviteter efter behov.

§ 9 Ændringer

Stk. 1. Nedlæggelse
Klubbestyrelsen kan i samarbejde med FOA Århus nedlægge klubben. Nedlæggelse af klubben kræver en generalforsamlingsgodkendelse.

Stk. 2. Sammenlægning
Eventuel sammenlægning af klubber skal vedtages på de berørte klubbers generalforsamlinger.

Stk. 3. Opløsning
I tilfælde af klubbens opløsning, overføres samtlige midler og effekter til FOA Århus til fælles formål og for at sikre bevarelse af effekter.

Stk. 4. Lovændringer
Lovændringer kræver 2/3 stemmeflertal af de fremmødte til generalforsamlingen.
§ 10 Ikrafttrædelse. Disse love træder i kraft ved deres vedtagelse.

Dato 31. maj 2011
/mhp